Arkiv / Trafikinfo

RSS-flöde för detta avsnitt

Information om aktuella trafikstörningar

Vajerbyte

Stop i färjetrafiken pga vajerbyte.
Söndagen den 11 september kl 05:30 till ca kl 12:00
Endast nödtrafik under tiden.
Vid frågor kontakta färjeförarna på tel 0455-58011

Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Söndagen den 1 maj 2022
klockan 10.00
vid missionshuset Hästholmen
Dagordning årsmöte

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd (om så krävs)
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Information angående planer för fossilfri drift av Ytteröfärjan
8.2 Förbättringar gällande trafikinformation (Ytterö-leden)
8.3 Sökt bidrag för väghöjning
8.4 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1  Beslutade vägavgiter för 2022
Vägavgift Ytterön/Hästholmen 250 kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 150 kr
Färjeavgift 1300 kr
10.2 Beslut om väg och färjeavgifter för 2023
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023.
11.  Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer
13.  Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Kontakt: styrelse@ytterofarjan.se
alt sekreterare: 0703-490314

 

Hårda vindbyar

Under måndag förväntas hårda vindbyar vilket kan innebära störningar i färjetrafiken.

Trafiken kan ställas in med kort varsel.

Vid frågor kontakta färjeförarna på tel 070-666 39 39

Ytteröfärjan ligger stilla för reparation onsdag 23 februari

Ytteröfärjan kommer ligga stilla för reparation av en plåtskada i botten på onsdag 23 februari.

Sista turen från Ytterön går kl 07:00 och färjan beräknas vara i drift kl 20:00 igen.

Under tiden trafikerar passagerarbåten Inez sundet enl ordinarie tidtabell.

Vid frågor kontakta färjeförarna på tel 070-666 39 39

(Vid dåligt väder kan arbetet ställas in med kort varsel)

Obs! Måndagen 17 augusti
ligger färjan stilla för reparation.
Kl 22.00 beräknas färjan vara i drift

Under tiden trafikerar Ellen sundet endast med passagerartrafik.

Obs!
Pga tekniska problem beräknas färjan kunna tas i drift tidigast kl 20.00 
Under tiden trafikerar Ellen sundet endast med passagerartrafik.

Obs!
Måndagen den 17 augusti ligger färjan stilla för
reparation kl 10:00- 16:00.
Under tiden trafikerar Ellen sundet
endast med passagerartrafik.