Väder

Arkiv efter Författare

Pga tekniska problem

Obs!
Pga tekniska problem beräknas färjan kunna tas i drift tidigast kl 20.00 
Under tiden trafikerar Ellen sundet endast med passagerartrafik.

Service

Obs!
Måndagen den 17 augusti ligger färjan stilla för
reparation kl 10:00- 16:00.
Under tiden trafikerar Ellen sundet
endast med passagerartrafik.

GDPR info

Ytterön Hästholmens samfällighetsförening lagrar digitalt och utskrivet i
form avdebiteringslängd information om fastighetsägare samt aktuella folkbok-
föringsadresserför dessa delägare ingående i samfälligheten. I dessa dokument
ingår även informationangående inskrivningsdatum samt fastighetens förhållande
till befintliga gemensamhetsanläggningar.  Detta lagras för att hantera
utdebitering av väg och färjeavgifter.

Vi lagrar inga övriga personuppgifter utöver de som nämnts ovan.

I de fall ni givit medgivande lagras även era e-postadresser på vår
mailserver, samt i de fall då ni på eget initiativ kontaktat styrelsen via e-post.

Styrelsen

Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Lördagen den 30 maj klockan 10.00
Utomhus vid Färjeläget
Tag gärna med fikakorg

Genomförs med hänsyn till tillfälliga regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor.
Mer information fås på regeringen.se eller via styrelse@ytterofarjan.se

Dagordning årsmöte
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1 Beslut om väg och färjeavgifter för 2020 samt debiteringslängd.
Enligt tidigare beslut från styrelsen är avgifterna för 2020
Vägavgift Ytterön/ Hästholmen 200kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 100kr
Färjeavgift 1200kr
10.2 Beslut om fortsatt utdebitering av väg/ färjeavgifter efter 2020.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer och suppleanter
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Mycket hårda vindar

Under eftermiddagen förväntas mycket hårda vindar. Från kl 13:00 kommer färjetrafiken begränsas till hel och halvtimmestrafik. All tung trafik stoppas. Ev kan trafiken stoppas helt. Läget uppdateras under dagen.

Information

Information 

Under januari och februari arbetar vi med att bygga ut Ytteröfärjans batterikapacitet för att kunna minimera drifttiden på hjälpmotorn som förser färjan med ström.
Detta för att förbättra miljön för våra resenärer, personal och boende i närheten genom minskat buller samt minskade avgasutsläpp.
Vi kommer även att installera radar för att kunna se andra båtar även vid nedsatt sikt samt AIS (Automatic indifikationsystem som är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser).
Under tiden som arbetena pågår kan det förekomma mindre störningar i trafiken. Vi hoppas ni har överinseende med detta.