Arkiv efter Författare

Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Söndagen den 1 maj 2022
klockan 10.00
vid missionshuset Hästholmen
Dagordning årsmöte

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd (om så krävs)
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Information angående planer för fossilfri drift av Ytteröfärjan
8.2 Förbättringar gällande trafikinformation (Ytterö-leden)
8.3 Sökt bidrag för väghöjning
8.4 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1  Beslutade vägavgiter för 2022
Vägavgift Ytterön/Hästholmen 250 kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 150 kr
Färjeavgift 1300 kr
10.2 Beslut om väg och färjeavgifter för 2023
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023.
11.  Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer
13.  Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Kontakt: styrelse@ytterofarjan.se
alt sekreterare: 0703-490314

 

Obs! Måndagen 17 augusti
ligger färjan stilla för reparation.
Kl 22.00 beräknas färjan vara i drift

Under tiden trafikerar Ellen sundet endast med passagerartrafik.

Obs!
Pga tekniska problem beräknas färjan kunna tas i drift tidigast kl 20.00 
Under tiden trafikerar Ellen sundet endast med passagerartrafik.

Obs!
Måndagen den 17 augusti ligger färjan stilla för
reparation kl 10:00- 16:00.
Under tiden trafikerar Ellen sundet
endast med passagerartrafik.

GDPR info

Ytterön Hästholmens samfällighetsförening lagrar digitalt och utskrivet i
form avdebiteringslängd information om fastighetsägare samt aktuella folkbok-
föringsadresserför dessa delägare ingående i samfälligheten. I dessa dokument
ingår även informationangående inskrivningsdatum samt fastighetens förhållande
till befintliga gemensamhetsanläggningar.  Detta lagras för att hantera
utdebitering av väg och färjeavgifter.

Vi lagrar inga övriga personuppgifter utöver de som nämnts ovan.

I de fall ni givit medgivande lagras även era e-postadresser på vår
mailserver, samt i de fall då ni på eget initiativ kontaktat styrelsen via e-post.

Styrelsen

Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Lördagen den 30 maj klockan 10.00
Utomhus vid Färjeläget
Tag gärna med fikakorg

Genomförs med hänsyn till tillfälliga regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor.
Mer information fås på regeringen.se eller via styrelse@ytterofarjan.se

Dagordning årsmöte
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1 Beslut om väg och färjeavgifter för 2020 samt debiteringslängd.
Enligt tidigare beslut från styrelsen är avgifterna för 2020
Vägavgift Ytterön/ Hästholmen 200kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 100kr
Färjeavgift 1200kr
10.2 Beslut om fortsatt utdebitering av väg/ färjeavgifter efter 2020.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer och suppleanter
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt