Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Söndagen den 1 maj 2022
klockan 10.00
vid missionshuset Hästholmen
Dagordning årsmöte

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd (om så krävs)
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Information angående planer för fossilfri drift av Ytteröfärjan
8.2 Förbättringar gällande trafikinformation (Ytterö-leden)
8.3 Sökt bidrag för väghöjning
8.4 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1  Beslutade vägavgiter för 2022
Vägavgift Ytterön/Hästholmen 250 kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 150 kr
Färjeavgift 1300 kr
10.2 Beslut om väg och färjeavgifter för 2023
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023.
11.  Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer
13.  Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Kontakt: styrelse@ytterofarjan.se
alt sekreterare: 0703-490314