Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Lördagen den 5 juni
klockan 10.00
vid missionshuset Hästholmen

Dagordning årsmöte
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd (om så krävs)
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1 Beslut om fortsatt utdebitering av väg/ färjeavgifter.
10.2 Beslut om väg och färjeavgifter för 2022 samt debiteringslängd.
Vägavgift Ytterön/ Hästholmen 200kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 100kr
Färjeavgift 1200kr
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt