Väder

Arkiv / maj, 2021

Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Lördagen den 5 juni
klockan 10.00
vid missionshuset Hästholmen

Dagordning årsmöte
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd (om så krävs)
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1 Beslut om fortsatt utdebitering av väg/ färjeavgifter.
10.2 Beslut om väg och färjeavgifter för 2022 samt debiteringslängd.
Vägavgift Ytterön/ Hästholmen 200kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 100kr
Färjeavgift 1200kr
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

 

Färjan åter

Ytteröfärjan är nu åter ifrån varvet
och kommer att trafikera sundet
tisdag 4 maj från kl 05:00
med endast passagerare och personbilar.

Tyngre trafik från kl 19:00 (tisdag 4 maj)  
Vid frågor kontakta:
Ledchef Markus Karlström 070-510 18 50
Ordförande YHS Per-Ola Holm 070-828 42 12
Färjeförarna 0455-580 11