GDPR info

Ytterön Hästholmens samfällighetsförening lagrar digitalt och utskrivet i
form avdebiteringslängd information om fastighetsägare samt aktuella folkbok-
föringsadresserför dessa delägare ingående i samfälligheten. I dessa dokument
ingår även informationangående inskrivningsdatum samt fastighetens förhållande
till befintliga gemensamhetsanläggningar.  Detta lagras för att hantera
utdebitering av väg och färjeavgifter.

Vi lagrar inga övriga personuppgifter utöver de som nämnts ovan.

I de fall ni givit medgivande lagras även era e-postadresser på vår
mailserver, samt i de fall då ni på eget initiativ kontaktat styrelsen via e-post.

Styrelsen