Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Lördagen den 30 maj klockan 10.00
Utomhus vid Färjeläget
Tag gärna med fikakorg

Genomförs med hänsyn till tillfälliga regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor.
Mer information fås på regeringen.se eller via styrelse@ytterofarjan.se

Dagordning årsmöte
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1 Beslut om väg och färjeavgifter för 2020 samt debiteringslängd.
Enligt tidigare beslut från styrelsen är avgifterna för 2020
Vägavgift Ytterön/ Hästholmen 200kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 100kr
Färjeavgift 1200kr
10.2 Beslut om fortsatt utdebitering av väg/ färjeavgifter efter 2020.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer och suppleanter
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt